I’m Afraid The Masquerade Is Over (SOLD) | 2013  (oil on paper / waterproof MDF 50x38cm)

Omstreeks tweeduizendtien vroeg Hansa zich af hoe het zou zijn om die glanzende stoffen, die in zijn fotowerken figureerden, schilderkunstig weer te geven in plaats van fotografisch. Aanvankelijk met het idee om een combinatie te maken van fotografie en schilderkunst.
Het medium olieverf bleek echter intuïtief zo’n gevoelige snaar te raken dat sindsdien het penseel niet meer werd neergelegd.
De aard van het schilderwerk vraagt veel tijd en een haast contemplatieve aandacht, waardoor het noodzakelijk is vanaf het eerste idee een zeer zorgvuldig plan te volgen. Vanaf beeldresearch, ontwerpschets en kleurstudie moet steeds de aandacht gespitst blijven op een zorgvuldige kleurbalans en evenwichtige compositie. Ondanks die zorgvuldige voorbereiding moet er ook ruimte blijven om al schilderende af te wijken van het oorspronkelijke plan. Want ieder schilderij is de uitkomst van een gevecht om het juist die uitstraling te geven die de toeschouwer doet stilstaan. Het eindresultaat moet in ieder geval het plezier weergeven en de hartstocht waarmee het is gemaakt.

Around two thousand and ten early Hansa started wondering what it would be like to put those shiny fabrics from his photographic work into painting. Initially with the idea to create a combination of photography and painting. However, the medium oil paint intuitively appeared to be such a sensitive chord that ever since the brush was no longer laid down. The type of painting is time consuming and requires an almost contemplative attention, requiring to adhere to a very careful scheme from the very first idea. Starting from image research, to design sketch and colour study, everything must always remain focussed on a careful colour and composition balance. Despite that careful preparation there should still remain room for deviation from the original plan during the painting process. Because each painting is the outcome of a fight to give it that special look that will capture the spectator on the spot. The final result should at least reflect the pleasure and the passion of the painter while painting.

One Way Wind | 2013    (oil on canvas 60 x 80 cm)

Hansa heeft een duidelijke voorliefde voor de olieverftechniek. Hij hanteert de traditionele glaceertechniek door gebruik te maken van een onderschildering. In dit schilderij laat hij een onderzoek zien naar het effect van de onderschildering op kleur. In dit geval het gebruik van diverse blauwen, oker en groen met daarover verschillende grijstinten met als uitgangspunt een storm bij het Parnassiastrand met een wegwaaiende lap stof die hier en daar vrouwelijke vormen aanneemt.
Het uiteindelijke resultaat is een enigszins magisch-realistisch doek.

Hansa clearly delights in the art of oil painting. He uses the traditional glazing technique by using an underpainting. In this painting he demonstrates his research into the effect of underpainting on colour. In this case, the use of various blues, ochre and green covered with different shades of grey is based on a storm at Parnassia Beach with a piece of fabric flying off in the wind, transforming here and there into female shapes. The final result tends towards magic realism..

Lake Louise | 2013,    (oil on canvas 60 x 73 cm)

In dit schilderij is duidelijk de blik van de fotograaf herkenbaar. Hansa heeft de focus op de zwevende doeken gelegd en deze vormen in afnemende scherpte weergegeven terwijl de omgeving licht vervaagd is. Het kunstwerk is ontstaan vanuit een schilderkunstig onderzoek naar licht, kleur en beweging op textiel. Ter voorbereiding hiervan heeft Hansa voorstudies gemaakt in houtskool en acryl waarin hij de lichtval, glans en dynamiek van de stoffen bestudeerde en uitwerkte.

In this painting clearly the eye of the photographer is recognizable. Hansa put the focus on the floating cloths that fade with the surroundings in decreasing sharpness. The work of art was born from a painterly research into the effect of light, colour and movement on textiles. In preparation for this research, Hansa made pre-studies in charcoal and acrylic in which he studied and elaborated on the use of light, shine and dynamics of the fabrics.

Study | 2013, (charcoal on paper 36 x 50 cm)

Study | 2013, (acryl on board 36 x 50 cm)

These Foolish Things | 2013  (oil on canvas 80 x 60 cm)

Een fascinatie voor glanzende stoffen heeft Hansa al van jongs af aan toen hij zijn moeder assisteerde bij haar werk.
“Glanzende stoffen hebben mijn jeugd begeleid. Mijn moeder was kleermaakster van onder andere bruidstoiletten. Vaak moest ik helpen met passen en meten en helaas soms ook met het uithalen van reeds gemaakte delen. Bijpassende garens halen was ook een gebruikelijk corvee. Niet slecht voor je kleurgevoel.”
Hansa  kwam in aanraking met de diverse glanzende stoffen en texturen en zag hoe deze stoffen licht en kleur reflecteerden. Bij zijn eerste experimenten in olieverf keerden deze kleuren en texturen terug op een wijze die even overtuigend is als de stofuitdrukking geschilderd door eerdere meesters als Gerard ter Borch, Giambattista Tiepolo en John Singer Sargent.

Already from an early age when he assisted his mother with her work, shiny fabrics fascinated Hansa.
“Shiny fabrics were part of my youth. My mother was a versatile seamstress of diverse outfits including bridal dresses. Often I had to help with fitting and measuring and unfortunately sometimes with deconstructing finished parts. Picking up matching yarns from the store was a typical chore. Not bad for your colour sense. “
Hansa was introduced to the various shiny fabrics and textures and saw how these materials reflected light and colour. With his first experiments in oil painting these colours and textures returned in a way that is as convincing as the fabric expression painted by earlier masters such as Gerard ter Borch, Giambattista,Tiepolo and John Singer Sargent.

Between Hope And Despair | 2014   (oil on canvas 125 x 150 cm)

“Menig traantje geplengd… want geschilderd tijdens het fatale ziekbed van mijn lievelingszusje. Toen het af was fluks de Volvo in om het te laten zien.
Ze was verbaasd en tevreden over het onverwachte werkstuk en gelukkig ook met haar portret dat ik ijlings voor haar heb gemaakt. Dierbare herinneringen.”

“Many a tear was shed …. Because painted during the fatal illness of my favourite little sister. When it was finished I rapidly got into the Volvo to show it to her. 
She was surprised and happy with the unexpected painting and fortunately also with her portrait that I made for her in a hurry. Treasured memories.”

Come Fly With Me | 2015    (oil on canvas 125 x 150 cm)

Hansa vergelijkt de afronding van een kunstwerk met het gevoel dat je overvalt als je een geweldig boek uit hebt. Dat je noodgedwongen uit die wereld stapt.  Soms stelt hij de laatste toetsen  bewust uit en wacht lang voordat de vernislaag wordt aangebracht zodat er nog iets kan worden toegevoegd of verbeterd. Alleen de inspiratie voor nieuwe schilderijen kan dat gevoel verdrijven. Dan is het werk klaar en is het tijd om te vernissen.

Hansa compares the completion of a work of art with the feeling that catches you when you have finished a great book – the forced departure from that world. Sometimes he intentionally postpones the finishing strokes and waits a long time before applying the varnish layer so that something can still be added or improved. Only the inspiration for new paintings can break the spell. Only then is the work finished and varnishing can commence.

The Promise You Made | 2014    (oil on canvas 60 x 80 cm)

Een goed werk heeft de juiste balans tussen ratio en gevoel. Een teveel aan gevoel leidt tot kitsch terwijl een teveel aan ratio tot steriliteit leidt. De toeschouwer moet voldoende ruimte krijgen voor een eigen waarheid en fantasie. In dit schilderij ontstaat een bijna magisch realistische sfeer die een licht melancholisch gevoel uitdrukt. Deze sfeer wordt versterkt door de ingetogen tinten zilvergrijs, roze en groen met het rood als dynamische contrastkleur.

A good painting has the right balance between thought and feeling. An excess of feeling leads to kitsch whereas an excess of reason leads to sterility. The spectator must be allowed enough room for his own truth and fantasy. In this painting an atmosphere of near magic realism is created expressing a slight melancholic feeling. This atmosphere is enhanced by the subdued shades of silver grey, pink and green with red as a dynamic contrasting colour.

So Sorry | 2014   (oil on canvas 80 x 60 cm)

Geïnspireerd door de meesters van het licht zoals Jan Hendrik Weissenbruch, Johannes Vermeer, Tiepolo en modernere meesters als Gerhard Richter en Michaël Borremans onderzoekt Hansa immer voortschrijdend, licht, kleur, textuur en beweging.
Hij wordt gedreven door de nieuwsgierigheid naar wat er allemaal mogelijk is en verlegt daardoor zijn grenzen zowel qua toets en kleurgebruik als qua geloofwaardigheid in stofuitdrukking. Het eindresultaat is een eigentijds stilleven met een dynamisch contrasterend kleurgebruik en een bijna hyperrealistische stofuitdrukking.

Inspired by the masters of light such as Jan Hendrik Weissenbruch, Johannes Vermeer, Tiepolo and more contemporary masters like Gerhard Richter and Michaël Borremans, Hansa examines ever-moving, light, colour, texture and movement.
He is driven by his curiosity about all the possibilities thereby pushing his limits both in terms of accent and use of colour, resulting in increased credibility in expression of fabric. The final result is a contemporary still life with a dynamic contrasting use of colour and an almost hyper realistic expression of fabric.

After The Fall | 2015   (oil on canvas 60 x 80 cm)

“Als kind bedacht ik al dat men zijn medemens op zijn minst een glimlach moest schenken.”
Als student nam Hansa dit letterlijk door veel cartoons te maken en te verkopen. Voor hem is het een compliment wanneer zijn schilderijen een emotie of verwondering oproepen. Hierbij vindt hij het essentieel de kijker visueel te prikkelen door bijvoorbeeld een twist of een onverwacht schurend kleurgebruik in zijn schilderijen te verwerken.

“As a child I already figured out that one should give one’s fellow man at least a smile. “
As an art student Hansa took this literally by creating and selling many cartoons. For him it is a compliment when his work evokes emotion or surprise. For him it is essential to visually awaken the spectator employing, for example, a surprising twist or an unexpected abrasive use of colour.

Summer Breeze | 2016   (oil on canvas 60 x 80 cm)

Good Vibrations | 2016   (oil on canvas 60 x 80 cm)

Don’t throw bouquets at me | 2017   (oil on canvas 60 x 80 cm)

Work in progress | 2017   (oil on canvas 125 x 125 cm)

‘Madonna del Mare Nostrum’ of ‘Mantel der Liefde’ is gemaakt in opdracht voor de eerste biënnale ‘Kunst in de Heilige Driehoek’ in Oosterhout. Het schilderij is geïnspireerd op de vluchtelingenproblematiek.

(-> Limited Editions)

.

‘ Madonna del Mare Nostrum ‘ or ‘ Cloak of Care ‘ was commissioned for the first biennial ‘ Art in the Holy Triangle ‘ in Oosterhout. The painting is inspired by the refugee issue.

(-> Limited Editions)

Madonna del Mare Nostrum | Mantel der Liefde | 2017   (oil on canvas 125 x 125 cm)

Piëta della Nostra Terra | 2019   (oil on canvas 125 x 125 cm)

The girl with a fake pearl | 2018    (oil on canvas 46,5 x 40 cm)

In My Solitude | 2018   (oil on canvas 110 x 74 cm)

The Abduction of Europe | 2018/19   (oil on canvas 100 x 150 cm)

Ophelia | 2020   (oil on canvas 74 x 110 cm)

The Tiding (SOLD)| 2014   (oil on canvas 80 x 60 cm)

Deze pastiches laten Hansa’s grote belangstelling voor textiel in het algemeen en voor glimmende stoffen in het bijzonder zien. Hij heeft zich in zijn zoektocht naar de perfecte stofuitdrukking laten inspireren door Gerard ter Borch. Door deze oude meester te bestuderen groeide het respect van Hansa voor de oude ambachtelijke technieken. Deze manier van schilderen en onderzoeken werkt verslavend voor hem.  Zijn techniek werd hierdoor geperfectioneerd en het gevoel voor de lichtbalans in een schilderij werd aangescherpt.

These pastiches show Hansa’s great interest in textiles in general and for shiny fabrics in particular. In his search for the perfect fabric expression Gerard ter Borch inspires Hansa. Studying this old master increased Hansa’s respect for the old craft techniques. This way of painting and investigation is addictive for him. As a result his technique greatly improved and his feeling for the light balance in these paintings was accentuated.

The Tiding 2 | 2015    (oil on canvas 80 x 60 cm)

Voor Hansa is een werk pas echt geslaagd wanneer het een zekere intimiteit uitstraalt. Dit kan bereikt worden door een gebruik van tedere kleuren die een verhouding met elkaar aangaan, maar ook door het creëren van een kleine kosmos waarvan de inhoud naar binnen en naar zichzelf verwijst. Zo vormt het kunstwerk zijn eigen werkelijkheid. De innigheid die van een klein doek uitgaat maakt dat gemakkelijker bereikbaar. Naarmate het doek groter van formaat is, wordt de uitdaging substantiëler.

For Hansa a work is only truly successful when it conveys a certain intimacy. This can be accomplished by the use of tender, subtly interacting colours, and also by creating a small cosmos where its contents refer to both its internal and external self. In this way, the work of art is its own reality. It is easier to invoke intimacy with a small canvas. The larger the size of the fabric the more substantial the challenge.

Sylvia (SOLD) | 2016    (oil on canvas 80 x 60 cm)